Ugdymas

      Mažeikių lopšelyje-darželyje „Berželis“ ugdomi 1,5 – 7 metų amžiaus vaikai.

     Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, praktinei gamtosauginei veiklai.

     Ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, lopšelio-darželio Berželis sukurta ikimokyklinio ugdymo programa, ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. Įstaiga įgyvendina socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“.

Ugdymo turinys planuojamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, individualius sugebėjimus ir tėvų lūkesčius.

 

                                                   SPECIALISTAI, DIRBANTYS SU VAIKAIS                                         

             Meninio ugdymo mokytoja Genovaitė

     Muzikinio  ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai. Papildomai organizuoja Dainavimo studijos veiklą, lavinami gabesni muzikai vaikai, koncertuojama miesto renginiuose.

Auklėtoja kūno kultūrai Ina-Ieva

Sporto salėje netrūksta spalvotų, saugių priemonių, kurios teikia vaikui džiugias emocijas sportuojant.
Organizuoja kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Teikia konsultacijas vaiko fizinės raidos klausimais. Auklėtoja kūno kultūrai daug dėmesio skiria šventėms ir renginiams, skirtiems visiems darželio vaikams: įvairiausioms varžyboms, sportinei veiklai. Papildomai organizuoja Judesio studijos veiklą, vaikai skatinami aktyviai judėti.

Logopedė Jolanta

Diagnozuoja ir koreguoja vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų ir metodų.
Rengia metodines rekomendacijas.

Socialinė pedagogė Violeta

Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Padeda vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, lopšelyje-darželyje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

-> PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2014 m.
-> MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2016 m.